Suoraan sisältöön

Tuore väitös: Lapsuudessa syövän sairastaneilla matalampi tulotaso

Lapsuusiän syövästä selvinneiden seurannassa tulisi kiinnittää enemmän huomiota sosioekonomisiin tekijöihin ja tuen tarpeeseen.

Tutkimuksen mukaan lapsena sairastetusta syövästä selviytyneillä on suurentunut riski jäädä aikuisiällä pysyvästi pienituloisiksi – pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden tarjoamista mahdollisuuksista huolimatta. Asiaa on selvitetty Helsingin yliopiston tuoreessa väitöstutkimuksessa.

– Ne syövästä selviytyneet, joiden tulotaso tutkimuksen lähtötilanteessa oli keskimääräinen tai korkea, siirtyivät pysyvästi matalaan tulotasoon 45 prosenttia todennäköisemmin kuin verrokit, lastenlääkäri, aiheesta väittelevä Anniina Kyrönlahti kertoo.

Lapsuusiässä syövän sairastaneet voivat Kyrönlahden mukaan tarvita neuvontaa ammatinvalintaan, opintoihin ja taloudellisiin tukiin liittyen.

Tutkimuksessa on ollut laaja pohjoismainen aineisto, johon kuului noin 17 000 vuosina 1971-2009 syöpään sairastunutta lasta ja nuorta sekä yhteensä noin 83 000 iän, sukupuolen ja asuinmaan mukaista väestöverrokkia Suomesta, Ruotsista ja Tanskasta.

Perheen tulotaso vaikuttaa lapsen eloonjäämisennusteeseen

Vaikka lapsuusiässä syöpään sairastuneet hoidetaan lähtökohtaisesti samojen hoitolinjojen mukaan, kuolleisuudessa on eroja sosioekonomisiin tekijöihin liittyen.

Väitöskirjatutkimuksen aiemmin valmistuneessa osassa havaittiin, että riski kuolla syöpään oli suurempi niillä lapsilla, joiden vanhemmilla oli matala tulo- tai koulutustaso. Jos vanhemmat kuuluivat korkeimpaan tuloluokkaan, lapsen riski kuolla syöpään oli 30 prosenttia pienempi kuin matalimpaan tuloluokkaan kuuluvien vanhempien lapsilla.

Lisäksi väitöskirjatutkimuksessa havaittiin, että jos lapsi tai vanhemmat olivat ulkomaalaistaustaisia ja syntyneet ulkomailla, lapsen riski kuolla syöpään oli suurempi kuin suomalaistaustaisten, Suomessa syntyneiden lasten.

– Maahanmuuttajataustaisten lasten riski kuolla syöpään oli noin kaksinkertainen kantasuomalaisiin verrattuna, Kyrönlahti sanoo.

Tulosten perusteella on tärkeää huomioida perheen sosioekonominen tausta ja siihen liittyvät riskit potilaiden hoitoa ja seurantaa suunnitellessa.

– Perheiden tukemiseksi tarvitaan lisää kohdennettuja resursseja ja räätälöityä tukea, jotta voidaan parantaa lasten ja perheiden toipumisen mahdollisuuksia pitkäjänteisesti, Kyrönlahti sanoo.

Sylva on tehnyt pitkäjänteistä työtä taustatekijöiden selvittämiseksi ja huomioimiseksi psykososiaalisessa tuessa

Sylva selvitti tulotasojen vaikutusta lasten selviytymiseen raportissaan Seitsemän lasta sadasta. Raportissa eriarvoisuustutkijat ja muut asiantuntijat kertoivat näkemyksiään Anniina Kyrönlahden havainnoista. Raportin voit lukea täältä.

Sylva ry peräänkuuluttaa lisää tutkimusta liittyen syöpään sairastuneiden lasten perheiden sosioekonomisiin tekijöihin. Perheiden psykososiaalista tukea voidaan kehittää vastaamaan entistä paremmin eri taustaisten perheiden tarpeita. Tarkempi tutkimus perheiden sosioekonomisista taustatekijöistä auttaisi meitä ja sairaaloita sekä paikallisia yhdistyksiä ja vanhempainkerhoja suunnittelemaan ja kohdentamaan tukea paremmin ja systemaattisemmin.

LL Anniina Kyrönlahti väittelee 7.6.2024 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”Socioeconomic aspects within childhood cancer”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Niilo Hallman -sali, Puistosairaala, Stenbäckinkatu 11.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Heldassa.